ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

Category: News & Activities

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom