ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับเทศบาลหัวหิน


คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , อ.ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ , อ.ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งตัวแทนจากทุกหลักสูตร ร่วมมือกับเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับเทศบาลหัวหิน โดยมี ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และ คุณธีระพันธ์ จัดพล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน โดยประชุมผ่านทางออนไลน์ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom