งานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ดร.สุภาวดี ฉิมทอง

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

พิมพ์ใจ มีตุ้ม

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

ผกาทิพย์ ยอดมิ่งขวัญ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

จิรัฎฐวัฒน์ ศรีอ่อนเลิศ

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

วสุนันท์ นิ่มอนงค์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ