งานสำนักงานคณบดี

ประสิทธิ์ นิธิโกสินทร์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ : ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ 1
หน้าที่รับผิดชอบ 2

ทัศนวรรณ พลวิรัตน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

อิทธิรัตน์ ทรัพย์มา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

ชัยวัช ช้างเผือก

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

ชาตรี คำเอก

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับ : ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

มณทิพย์ ธรรมแท้

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับ : ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

นงนุช ลาวรรณา

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

สุชานุช คล่องใจ

ตำแหน่ง : นักวิชาการอุดมศึกษา
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ 1
หน้าที่รับผิดชอบ 2

จารุกิตติ์ สมโสภณ

ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

กลุ่มแม่บ้าน

รัตติยา มาพร้อม

เฉลิมรัตน์ คงสมจิตต์

ปราณี นาคกระจาย

วัชรินทร์ จันทร