งานศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

พัชรินทร์ สายพัฒนะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
ระดับ : ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

ภาคภูมิ เรียงแหลม

ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ

ณัฐพงษ์ วงศ์เณร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
ระดับ : ปฏิบัติการ

หน้าที่รับผิดชอบ