งานศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

นุชนาด สายทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสัตวบาล
ระดับ : ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

พัชรินทร์ สายพัฒนะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการประมง
ระดับ : ชำนาญการ

หน้าที่รับผิดชอบ

กลุ่มคนงาน

อำนวย ทองดี

ประเทือง ฤทธิ์มาก

อุเทน มังสา

คำกร คุ้มรอด

ธัญมน คงเหลือ

สุชาติ เจริญพร