วท.ม. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร. จารุณี เกษรพิกุล

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Pharmacy) International Program, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2552)
 • ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย (2546)
 • ศษ.บ. (การแนะแนว) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย (2552)
 • สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2544)

ความเชี่ยวชาญ:
โภชนเภสัชภัณฑ์ทางสัตวแพทย์, สัตวแพทยสาธารณสุขการจัดการสุขภาพสัตว์

Email: kasornpikul_c@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ผศ.ดร. พรพรรณ แสนภูมิ

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Animal Nutrition) Universiti Putra Malaysia, Malaysia (2012)
 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2543)

ความเชี่ยวชาญ:
อาหารสัตว์ และโภชนาศาสตร์สัตว์

Email: saenphoom_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. อรรถพล เทียนทอง

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Animal Science) National Chung Hsing University, Taiwan (2015)
 • วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2552)

ความเชี่ยวชาญ:
สรีรวิทยาการให้น้ำนม, การผลิตโคนม, ระบบภูมิคุ้มกัน

Email: tiantong_a@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ดร. ภวัต เสรีตระกูล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Cell and Molecular Biology) The University of Texas at Austin. Texas, USA (2018)
 • A.B. (Biology) Bowdoin College. Maine, USA (2011)

ความเชี่ยวชาญ:
จีโนมิกส์, เซลล์และอณูชีววิทยา

Email: seritrakul_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. จันทร์จิรา สิทธิยะ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Animal Science) Ehime University, Japan (2015)
 • M.S. (Agriculture) Kagawa University, Japan (2012)
 • วท.บ. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2548)

ความเชี่ยวชาญ:
การผลิตสัตว์ปีก
อาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ปีก

Email: sittiya_j@su.ac.th
ผลงานวิชาการ