วท.ม. สาขาวิชาชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ดร. ยุภา ปู่แตงอ่อน

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (2563)
 • วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)
 • วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2543)

ความเชี่ยวชาญ:
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ, การพัฒนาและการสังเคราะห์ยา

Email: pootaengon_y@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.น.สพ.ดร. นรินทร์ ปริยวิชญภักดี

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2550)
 • สพ.บ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2538)

ความเชี่ยวชาญ:
พยาธิชีววิทยา

Email: preyavichyapugd_n@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

รศ.ดร. พรรณธิภา ณ เชียงใหม่

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีการผลิตพืช) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2547)
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2540)

ความเชี่ยวชาญ:
พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช ปรับปรุงพันธุ์พืช

Email: nachiangmai_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. เชาวนี เล้าสุทธิพงษ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)
 • วท.ม. (วิทยาภูมิคุ้มกัน) มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)
 • วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

ความเชี่ยวชาญ:
เซลล์และอณูชีววิทยา, ไวรัสวิทยา, วิทยาภูมิคุ้มกัน, ชีวสารสนเทศ, ปฏิสัมพันธ์ไวรัสและโฮสต์

Email: laosutthipong_c@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

 

ผศ.ดร. ปณิดา ดวงแก้ว

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล (2555)
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล (2549)

ความเชี่ยวชาญ:
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล การศึกษาการทำงานของเอนไซม์และเมตาบอลิซึมของสารแปลกปลอม

Email: duangkaew_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

รศ. มานะ กาญจนมณีเสถียร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • M.Appl.Sc. (Microbiology) Second Class Honor, Lincoln University, New Zealand (1994)
 • วท.ม. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2531)
 • วท.บ. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528)

ความเชี่ยวชาญ:
โรคพืช และ การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี

Email: kanjanamaneesat_m@su.ac.th
ผลงานวิชาการ