วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ / วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมง

ผศ.ดร. สาวิกา กัลปพฤกษ์

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2562)
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553)
 • วท.บ. (การประมง) เกียรตินิยม อันดับ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (2550)

ความเชี่ยวชาญ:
ชีววิทยาประมง, การจัดการดินและน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Email: kanlapapuk_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. แก้วตา ลิ้มเฮง

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2553)
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2548)
 • วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)

ความเชี่ยวชาญ:
โรคสัตว์น้ำ, การเลี้ยงกุ้งและการจัดการ, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Email: limhang_k@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

อ. สาธิต บุญน้อม

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2537)

ความเชี่ยวชาญ:
การจัดการคุณภาพน้ำและดินพืนบ่อเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบอะควาโปนิกส์ เทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

Email: boonnom_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ดร. สมฤดี ศิลาฤดี

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนเเก่น (2562)
 • วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2546)
 • วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2540)

ความเชี่ยวชาญ:
อาหารสัตว์น้ำ โรคสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Email: silarudee_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

อ.คุณาดล ศิลาฤดี

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (การประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2550)
 • วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542)

ความเชี่ยวชาญ:
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาสวยงาม

Email : silarudee_k@su.ac.th

ผศ.ดร. อนวัช บุญญภักดี

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D.(Aquaculture and Management),Asian Institute of Technology (2021)
 • วท.ม. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2542)
 • วท.บ. (การประมง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (2539)

ความเชี่ยวชาญ:
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ชีววิทยาประมง ชีววิทยาและการเพาะเลี้ยงปู

Email: boonyapakdee_a@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ดร. ภวพล คงชุม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Fisheries and wildlife sciences) Virginia Polytechnic Institute and State University, USA (2010)
 • M.S. (Aquaculture) Central Luzon State University, Philippines (1999)
 • วท.บ. (ประมง) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2535)

ความเชี่ยวชาญ:
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

Email: kongchum_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

อ.ชนม์ ภู่สุวรรณ

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • M.Sc. (Biological Sciences) Brock University, Canada (1999)
 • วท.บ. (วาริชศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา (2538)

ความเชี่ยวชาญ:
นิเวศวิทยาและชีววิทยาทางทะเล การรับรู้ระยะไกลและภูมิสารสนเทศทางทะเล

Email: poosuwan_c@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. เสาวภา เขียนงาม

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554)
 • วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
 • วท.บ. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2547)

ความเชี่ยวชาญ:
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแบคทีเรีย, อนุกรมวิธานแบคทีเรีย

Email: khianngam_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

อ.ศิรินทร์นภา พุ่มแจ้

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2544)

ความเชี่ยวชาญ:
มิญชวิทยา, จุลกายวิภาคศาสตร์, พิษวิทยาทางน้ำ

Email: poomjae_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ