วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

ผศ. พฤฒิยา นิลประพฤกษ์

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (2545)
 • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)

ความเชี่ยวชาญ:
สรีรวิทยาและชีวเคมีหลังการเก็บเกี่ยว

Email: nilprapruck_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ผศ.ดร. ธนวดี พรหมจันทร์

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร* / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2556)
 • วท.ม. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2551)
 • วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)

ความเชี่ยวชาญ:
เทคโนโลยีการผลิตพืช,
เทคโนโลยีชีวภาพทางพืชด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ,
สรีรวิทยาพืช

Email: promchan_t@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

รศ. อุไรวรรณ ไอยสุวรรณ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (การจัดการทรัพยากรดิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2545)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2542)

ความเชี่ยวชาญ:
การจัดการทรัพยากรดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Email: isuwan_a@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

 

ผศ.ดร. สรารัตน์ มนต์ขลัง

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (โรคพืช) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
 • วท.บ. (โรคพืช) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2551)

ความเชี่ยวชาญ:
เชื้อราสาเหตุโรคพืช, การควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี, แบคทีเรียปฏิปักษ์

Email: monkhung_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ดร. อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (การปรับปรุงพันธุ์พืช) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)

ความเชี่ยวชาญ:
การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล,
เทคโนโลยีการผลิตพืช

Email: yoshida_a@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

 

ผศ.ดร. รัชษาวรรณ์ มงคล

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2559)
 • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551)
 • วท.บ. (สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) มหาวิทยาลัย (2548)

ความเชี่ยวชาญ:
เทคโนโลยีการผลิตพืช, ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช

Email: mongkol_r@su.ac.th
ผลงานวิชาการ