วท.บ. สาขาวิชาสัตวศาสตร์

ผศ.ดร. พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562
 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537)

ความเชี่ยวชาญ:
โภชนศาสตร์สัตวกระเพาะเดี่ยว และการผลิตสัตว์ปีก

Email: sriboonyong_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. ภัทราพร ภุมรินทร์

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Animal Science) University of the Philippines at Los Banos , Philippines (2014)
 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2545)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2541)

ความเชี่ยวชาญ:
โภชนศาสตร์ อาหารและการให้อาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว และการผลิตสุกร

Email: poommarin_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ดร. พิรวิทย์ เชื้อวงษ์บุญ

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2560)
 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2544)
 • วท.บ. (เทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2540)

ความเชี่ยวชาญ:
สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์, เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์

Email: chuawongboon_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ผศ.ดร. ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. Agricultural science (Applied Bioscience) Nagoya University (2020)
 • วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์ทางสัตวแพทย์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2550)
 • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)

ความเชี่ยวชาญ:
เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์, กายวิภาคศาสตร์ของสัตว์, การผลิตโมโนโคนัลแอนติบอดี

Email: silaon_d@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ผศ.น.สพ. ศิริชัย เอียดมุสิก

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม.(อายุรศาสตร์สัตวแพทย์) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (2553)
 • สพ.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (2544)
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์) เกียรตินิยมอันดับ 2 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (2540)

ความเชี่ยวชาญ:
คุณภาพน้ำนมโค

Email: eardmusic_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ผศ. มนัสนันท์ นพรัตน์ไมตรี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551)
 • วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (2547)

ความเชี่ยวชาญ:
การผลิตสัตว์ปีกเพื่อผลิตอาหารฟังก์ชั่น, โภชนศาสตร์สัตว์และอาหารสัตว์, เทคโนโลยีโรงงานอาหารสัตว์, เทคโนโลยีโรงฟักและการจัดการ, การประกันคุณภาพระบบการผลิตสัตว์

Email: nopparatmaitree_m@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. สุภาวดี มานะไตรนนท์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Dr.nat.techn. (Animal Breeding) University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, Austria (2009)
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2545)
 • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542)

ความเชี่ยวชาญ:
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม

Email: manatrinon_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ดร. กฤติยา เลิศชุณหะเกียรติ

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2555)
 • วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2546)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง (2541)

ความเชี่ยวชาญ:
สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการสืบพันธุ์สัตว์

Email: lertchunhakiat_k@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ผศ.ดร. ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2559)
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2541)

ความเชี่ยวชาญ:
พืชอาหารสัตว์
การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Email: thongruang_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ