วท.บ. สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

ผศ.ดร. พิสิษฐ์ สุวรรณ์แพทย์

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2558)
 • วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ความเชี่ยวชาญ:
ส่งเสริมการเกษตร, ฟิสิกส์ศึกษา, คณิตศาสตร์ศึกษา, เทคโนโลยีการศึกษา, บริหารธุรกิจ

Email: suvarnaphaet_p@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ดร.กฤษณะ เรืองฤทธิ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Entomology) Kansas State University, USA (2016)
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545)
 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2542)

ความเชี่ยวชาญ:
สรีรวิทยาของแมลง
แมลงกินได้
การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

Email: ruangrit_k@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)
 • วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2545)
 • กษ.บ. (การจัดการการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551)
 • วท.บ.(ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2542)

ความเชี่ยวชาญ:
พิษวิทยาชีวภาพในสัตว์/ชีววิทยาและนิเวศวิทยาสัตว์

Email: ruamthum_w@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

 

ผศ.ดร.สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ป. วิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์, ประเทศไทย (2562)
 • Ph.D. (Pharmacy) International Program, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2554)
 • น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย (2562)
 • กษ.ม. (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย (2549)
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ประเทศไทย (2554)
 • สพ.บ. (สัตวแพทยศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2544)

ความเชี่ยวชาญ:
ส่งเสริมศึกษาทางสัตวแพทย์และสัตวบาล นิติศึกษา (กฎหมายศึกษา) การจัดการสุขภาพสัตว์

Email: chalorsuntisaku_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

อ. สรณฐ โชตินิพัทธ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • M.Sc. (Aquaculture) James Cook University, Australia (2014)
 • B.Sc. (Marine Science) University of Queensland, Australia (2012)

ความเชี่ยวชาญ:
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ชีววิทยาทางทะเล

Email: chotnipat_s@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ดร.วัชรา ปิ่นทอง

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรนานาชาติสองภาษา) (2555)
 • ศษม. อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543)
 • ศษบ. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2541)

ความเชี่ยวชาญ:
ส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาชนบท

Email: pinthong_w@su.ac.th

อ.กตญ มหาชนะวงศ์ สุวรรณแพทย์

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) มหาวิทยาลัยคริสเตียน (2551)
 • อบ.บ. (สังคมศาสตร์และการพัฒนา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548)

ความเชี่ยวชาญ:
การสอนภาษาอังกฤษ, สังคมวิทยา

Email: suvarnaphaet_k@su.ac.th
ผลงานวิชาการ