วท.บ. สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

ผศ.ดร. อนันท์ เชาว์เครือ

ตำแหน่ง: ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2552)
 • วท.ม. (สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2546)
 • วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2540)

ความเชี่ยวชาญ:
Energy & Protein Nutrition,
โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง,
การผลิตโคนมและโคเนื้อ

Email: chaokaur_a@su.ac.th

ผศ.ดร. ภูธฤทธิ์ วิทยาพัฒนานุรักษ์ รักษาศิริ

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (2560)
 • วท.ม. (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (2547)
 • คอ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรการผลิตสัตว์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง (2543)

ความเชี่ยวชาญ:
Small Ruminant Nutrition, Meat Science, Agriculture Education

Email: raksasiri_b@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2555)
 • ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2542)
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2538)

ความเชี่ยวชาญ:
เศรษฐศาสตร์เกษตร
เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Email: sirirotjanaput_w@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ผศ.ดร. อรอุมา ทองหล่อ

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Statistics) University of the Philippines Los Baños , Philippines (2018)
 • วท.ม.(สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2546)
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2544)

ความเชี่ยวชาญ:
โมเดลทางคณิตศาสตร์และสถิติ, แผนการทดลอง

Email: thonglor_o@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

ดร. จักรีพร สารนอก

ตำแหน่ง: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Ph.D. (Agricultural Systems Management) Chiang Mai University (2561)
 • วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2549)
 • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)

ความเชี่ยวชาญ:
ธุรกิจการเกษตร

Email: sannork_j@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

อ. มธุรดา กีฬา (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(2557)
 • วท.บ. (ธุรกิจการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2555)

ความเชี่ยวชาญ:
การวิเคราะห์โครงการลงทุน
ธุรกิจการเกษตร

Email: keela_m@su.ac.th
ผลงานวิชาการ 

อ. กนกกาญจน์ ศศิวิมลฤทธิ์ (ลาศึกษาต่อ)

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • วท.ม. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2558)
 • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2555)

ความเชี่ยวชาญ:
Statistic Analysis

Email: sasiwimonrit_k@su.ac.th

อ. นวลเพ็ญ พ่วงพันสี

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • ศษ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2550)
 • ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544)

ความเชี่ยวชาญ:
การสอนภาษาอังกฤษ

Email: puangpunsi_n@su.ac.th
ผลงานวิชาการ

อ.ดร.ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยบริหารหลักสูตร

วุฒิการศึกษา:

 • Master of Information and communication technology, Information and communication technology.
 • Graduate diploma, Information system.
 • วท.บ. เกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมการเกษตร)

ความเชี่ยวชาญ:
Smart farmer competency, Competency system, Decision support system, Service/Product design and innovation, agribusiness entrepreneur, Business Data analytics, Organic standards, Online marketing, Content marketing.

Email: rattanawisutamo_t@su.ac.th