ผู้บริหาร

ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม

คณบดี

ผศ.ดร.พรพรรณ แสนภูมิ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ