ผู้บริหาร

ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม

คณบดี

ผศ.ดร.อรอุมา ทองหล่อ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.รัชษาวรรณ์ มงคล

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ดร.อลิสา คงใจมั่น โยชิดะ

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผศ.ดร.สุภาวดี มานะไตรนนท์

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ

ดร.อรรถพล เทียนทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา