ประวัติผู้บริหาร

ดร.สุภสร ชโยวรรณ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วาระดำรงตำแหน่ง 11 มกราคม 2544 – 31 มีนาคม 2546.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิรา พิพิธพจนการณ์

รักษาราชการแทนคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วาระดำรงตำแหน่ง 1 เมษายน 2546 – 30 พฤศจิกายน 2547

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วาระดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2547 – 30  พฤศจิกายน  2551

รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ เกรียงศักดิ์ พูนสุข (TH)

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วาระดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2547 – 30  พฤศจิกายน  2551

อาจารย์ ดร. ภวพล คงชุม

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วาระดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2563

อาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม

คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วาระดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2563 – ปัจจุบัน