บรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในประเทศโปรตุเกส ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนความร่วมมือในด้านต่างๆ

Category: News & Activities

Prof. Maria Raquel Lucas และ Prof.Isabel Ramos บรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในประเทศโปรตุเกส ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนความร่วมมือในด้านต่างๆในอนาคต กับ คณาจารย์หลักสูตรชีววิทยาศาสตร์เพื่อเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

ในวันที่ 28 เมษายน 2565
ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยระหว่างคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับ มหาวิทยาลัย Evora จากประเทศโปรตุเกส
ราละเอียดตามลิงค์ : https://www.facebook.com/photo/?fbid=2023506727809955&set=pcb.2023507134476581