จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Precision livestock management

Category: News & Activities

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Precision livestock management
โดย Prof. Vasco Cruz แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom