จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี (ภาคค่ำ)

Category: News & Activities

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 16.00 น. – 21.00 น.

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จัดกิจกรรมเนื่องในงานวันศิลป์ พีระศรี ในภาคค่ำ โดยอาจารย์ ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร(ผู้แทนรองอธิการบดี เพชรบุรี) เป็นประธานกล่าวคำรำลึก วางช่อดอกไม้ และร่วมจุดเทียน ด้านหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐพร กาญจนภูมิ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผศ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้แทนหน่วยงาน คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก