คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม “Asat Open House ประจำปี 2565”


วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม “Asat Open House ประจำปี 2565”
เปิดบ้านเกษตรศิลปากร พบกับการแนะนำคณะวิชา และกิจกรรมของหลักสูตร ทั้ง 5 หลักสูตร