ข่าวกิจกรรมและภาพกิจกรรม

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเก...

Read more...

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โครงการอนุรัก...

Read more...

ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับเทศบาลหัวหิน

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำโดย อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย...

Read more...

การประเมินและสรุปผลการคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระด...

Read more...

เยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตร การทำวิสาหกิจชุมชน และสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงามของจังหวัดเพชรบุรี

Prof. Maria Raquel Lucas และ Prof.Isabel Ramos ออก Field trip เยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตร กา...

Read more...

เดินทางไปศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

อ.ดร.วัชราภรณ์ รวมธรรม คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร , ผศ.ดร.อนันท์ เชาว์เครือ และน...

Read more...