ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัย โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์”


ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัย  

โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนต้นแบบด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์”

ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ประเภท…รางวัลโครงการวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ในงานเชิดชูเกียรติด้านการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ ประจำปี 2566