ประกันอุบัติเหตุ

ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุ

1. รวบรวมใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ พร้อมใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) ส่ง EMS มายังกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (ส่งที่)

นางสาวกมลศรี  กระต่ายเล็ก
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เลขที่ 1  หมู่ 3 ตำบลชะอำ ถนนชะอำ-ปราณบุรี
ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  76120

2. กรณีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลเครือข่าย

เนื่องจากการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลเครือข่ายของบริษัทโดยที่ไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาลในช่วงที่นักศึกษายังไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัยอันมีสาเหตุจากรายชื่อการลงทะเบียนยังไม่เรียบร้อย หรือบริษัทยังไม่ได้รับรายชื่อนักศึกษาหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการออกกรมธรรม์ หรือสาเหตุอื่นใดก็แล้วแต่ทำให้ไม่มีบัตรที่สามารถไปใช้สิทธิกับทางโรงพยาบาลได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและสามารถใช้สิทธิได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทางบริษัทวิริยะประกันภัย จึงกำหนดให้ใช้แบบฟอร์มใบส่งตัว เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยทำการส่งตัวนักศึกษาไปใช้สิทธิกับทางโรงพยาบาลเครือข่ายได้โดยไม่ต้องสำรองเงินค่ารักษาพยาบาล และหลังจากที่นักศึกษาได้รับประจำตัวผู้เอาประกันแล้วก็ให้ใช้ยื่นแสดงกับโรงพยาบาลเพื่อใช้สิทธิตามปกติต่อไป
ทั้งนี้ ให้นักศึกษาติดต่อขอรับได้ที่

  1. กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  (ในเวลาทำการ)
  2. กองกิจการนักศึกษา วังท่าพระ  (ในเวลาทำการ)
  3. กองกิจการนักศึกษา พระราชวังสนามจันทร์
    – ชั้น 2 กองกิจการนักศึกษา  (ในเวลาทำการ)
    – จุดรักษาความปลอดภัยหอพักเพชรรัตน 4 (16.30 -08.30 น.)
  4. งานพัฒนานักศึกษา เพชรบุรี (ในเวลาทำการ)