กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ลักษณะที่ 1

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.

 • วท.บ.สัตวศาสตร์
 • วท.บ.ธุรกิจการเกษตร
 • วท.บ.ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

คุณสมบัติ

 • รายได้ครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี (พ่อ- แม่ รวมกัน รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย)

ลักษณะที่ 2

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต กรอ.

 • วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
 • วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
 • หากไม่เกิน 360,000 บาท/ปี สามารถกู้ได้ทั้งค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ
 • หากรายได้เกิน 360,000 บาท/ปี จะสามารถกู้ได้เฉพาะค่าเล่าเรียน

ผู้กู้รายใหม่ (ยังไม่เคยทำสัญญากับ ม.ศิลปากร),รายเก่าจากม.ปลาย

 • มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
 • จิตอาสา ไม่จำกัดชั่วโมง

รายเก่าเลื่อนชั้นปีทุกระดับการศึกษาไม่น้อยกว่า 36
ชั่วโมง


เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณากู้ยืม

1. ยืนยันคำร้องขอกู้ทางระบบ studentloan.or.th
(เท่านั้น)

 • ใช้มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

2. ส่งหลักฐาน ที่คุณชาตรี คำเอก
สำนักงานคณบดีคณะสัตวศาสตร์ฯ ชั้น 4 อาคารบริหาร

 • Print แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ (กยศ.101)
 • ใบแสดงผลการเรียน (สำเนาใบปพ.)
 • เอกสารเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาดาวน์โหลดจากระบบหรือเอกสารรับรองจากโรงเรียนเดิม
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้
 • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของบิดาและมารดา หรือผู้ปกครอง
 • สำเนาสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ฉบับปีล่าสุด (เฉพาะผู้กู้รายเก่า)
 • เอกสารประกอบการรับรองรายได้ ดังนี้
  – กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง มีรายได้ประจำใช้หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน (ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน)
  – กรณีบิดา มารดา ผู้ปกครอง ไม่มีรายได้ประจำ
  ให้ใช้หนังสือรับรองรายได้โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้รับรอง (กยศ.102)
  และสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
  (ครูแนะแนวจากรร.เก่า หรืออาจารย์ที่ปรึกษา) (กยศ.103)
 • สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย (เฉพาะผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องเท่านั้น)
 • สำเนาใบเปลี่ยนแปลงชื่อ
 • สำเนาใบมรณบัตร
 • สำเนาใบหย่า
  **สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้ยืมทาง www.dsa.su.ac.th ตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยศิลปากร


ผู้ค้ำประกันและผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน

ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันในสัญญากู้ยืมต่อหน้าสถานศึกษา หากผู้ค้ำประกันมีที่อยู่ห่างไกลจากสถานศึกษาให้จัดส่งสัญญาให้ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อค้ำประกันได้และต้องให้เจ้าพนักงานทะเบียนท้องที่ (อำเภอ) ในเขตพื้นที่ที่ผู้ค้ำประกันอาศัยอยู่ลงนามรับรองลายมือชื่อของผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
 • กรณีบิดามารดาเสียชีวิตให้ผู้ปกครองที่รับอุปการะเลี้ยงดูลงนามแทน
 • บุคคลที่ประกอบอาชีพมีรายได้น่าเชื่อถือ
 • กรณีคู่สมรสของผู้ค้ำประกันไม่ให้ความยินยอมให้ผู้ค้ำประกันลงนามฝ่ายเดียวได้
 • กรณีไม่มีบุคคลค้ำประกันให้ใช้หลักทรัพย์แทน

ผู้รับรองรายได้ในสัญญากู้ยืมเงิน (ข้อใดข้อหนึ่ง)

 • เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการการเมือง,ข้าราชการกรุงเทพมหานคร,ข้าราชการครู,ข้าราชการตำรวจ,ข้าราชการทหาร,ข้าราชการฝ่ายตุลาการ,ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา,ข้าราชการฝ่ายอัยการ,ข้าราชการพลเรือน,ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา,สมาชิกสภาท้องถิ่นและหรือผู้บริหารท้องถิ่น,ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้าน,เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของรัฐวิสาหกิจองค์กรของรัฐ หรือองค์การมหาชน,ข้าราชการ
  พนักงานหรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้
 • เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับบำเหน็จบำนาญ หมายถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งออกจากราชการหรือพ้นจากตำแหน่งโดยมีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542
 • สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • หัวหน้าสถานศึกษาที่ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษาอยู่