คณะกรรมการดำเนินงานฯ

อาจารย์ ดร.อรรถพล เทียนทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

อาจารย์ ดร.ธนวดี พรหมจันทร์

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

อาจารย์ ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

อาจารย์ ดร.ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.ธุรกิจการเกษตร

อาจารย์ ดร.วัชรา ปิ่นทอง

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

นายชาตรี คำเอก

นักวิชาการอุดมศึกษา