คณะกรรมการดำเนินงานฯ

ผศ.ดร.อรรถพล เทียนทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.น.สพ.ศิริชัย เอียดมุสิก

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.สัตวศาสตร์

ผศ.ดร.ธนวดี พรหมจันทร์

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตพืช

ผศ.ดร.สาวิกา กัลปพฤกษ์

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

ผศ.ดร.ศรัณย์พงศ์ ทองเรือง

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.ธุรกิจการเกษตร

อาจารย์ ดร.วัชรา ปิ่นทอง

ผู้แทนหลักสูตร วท.บ.ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

นายชาตรี คำเอก

นักวิชาการอุดมศึกษา