กิจกรรมและโครงการ

โครงการ Smart Camp ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ Smart Camp ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะ...

Read more...

โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะวิ...

Read more...

โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตที่จะการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้คว...

Read more...

โครงการค่ายสัตวศาสตร์ ฅน อาสาพัฒนาชนบท

โครงการค่ายสัตวศาสตร์ฅนอาสาพัฒนาชนบท มีวัตถุประสงค์ในการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษา สามารถลงมือปฏิบัติจริง...

Read more...

กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา

กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สโมสรนักศึกษาเครือข่ายเกษตรทั่วประเทศ ได้มีโอกาสใน...

Read more...