กิจกรรมและโครงการ

โครงการ Smart Camp ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการ Smart Camp ประจำปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ครบครอบคลุมในทั้ง 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มวิชาหลัก,กลุ่มทักษะวิชาชีพและอาชีพ,กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม, กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรตามองค์ประกอบที่ 5 และ 6 ในด้าน หลักสูตร การเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรและคณะวิชา

Read more...

โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ

โครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษา แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ และทักษะวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ในแง่มุมของวิชาชีพให้กว้างขึ้น จึงจัดให้มีกิจกรรม กีฬาประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในด้านวิชาการเกษตร 12 สถาบัน เพื่อเป็นการร่วมกิจกรรมการแข่งขันความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตลอดจนจัดให้มีการแสดงความสามารถทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร

Read more...

โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับบัณฑิตที่จะการประกอบอาชีพนั้น นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิชาการ และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบันขึ้น เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ

Read more...

โครงการค่ายสัตวศาสตร์ ฅน อาสาพัฒนาชนบท

โครงการค่ายสัตวศาสตร์ฅนอาสาพัฒนาชนบท มีวัตถุประสงค์ในการฝึกทักษะและประสบการณ์ให้นักศึกษา สามารถลงมือปฏิบัติจริง การบูรณาการความรู้ และเสริมสร้างทักษะทางวิชาการแก่นักศึกษา ตลอดจนฝึกประสบการณ์การเรียนการสอนนอกห้องเรียน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของคณะอย่างแท้จริง ประกอบกับประชาชนในจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น การทำเกษตรกรรม และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งในการเลี้ยงสัตว์นั้น มักพบปัญหาของโรคระบาดส่งผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์ ทั้งนี้คณะผู้รับผิดชอบโครงการได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคระบาดในสัตว์ จึงจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางด้านสัตวศาสตร์ขึ้น เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย การจับบังคับสัตว์ การฉีดวิตามินรวม การทำวัคซีนสุนัข และแมว ในพื้นที่ชุมชน นอกจากงานด้านปศุสัตว์แล้วยังจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนโดยการนำสาขาวิชาต่างๆ มาประยุกต์เข้าร่วมกัน มีการบูรณาการ เช่น การทำแปลงผัก ปรับปรุงคอกสุกร ปรับปรุงเล้าไก่ไข่,เป็ด ปรับปรุงบ่อปลา เป็นต้น...

Read more...

กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา

กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สโมสรนักศึกษาเครือข่ายเกษตรทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการวางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสถาบันทางการเกษตรทั่วประเทศ ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ที่จัดระหว่างสถาบันการศึกษาทางการเกษตร ให้มีการออกค่ายและบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน การพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันร่วมกัน และทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดวัฒนธรรมการดำรงชีวิตในแต่ละภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 สถาบัน

Read more...