กิจกรรมโครงการ U2T For BCG ชุมชนมาบปลาเค้า


กิจกรรมโครงการ U2T For BCG ชุมชนมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การต่อยอดทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนมจีนเมืองพวนเชิงการค้า ภายใต้แนวคิด “The Training of Trainers” ในวันที่ 6 สิงหาคม 2565