กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา

Category: กิจกรรมและโครงการ

กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้สโมสรนักศึกษาเครือข่ายเกษตรทั่วประเทศ ได้มีโอกาสในการวางแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในสถาบันทางการเกษตรทั่วประเทศ ให้มีการจัดกิจกรรมเสริมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ที่จัดระหว่างสถาบันการศึกษาทางการเกษตร ให้มีการออกค่ายและบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน การพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้นำ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันร่วมกัน และทำกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาการเป็นผู้นำเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดวัฒนธรรมการดำรงชีวิตในแต่ละภูมิภาค โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 สถาบัน