คณะกรรมการสหกิจศึกษา

โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผศ.ดร.อรรถพล เทียนทอง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา

ผศ.ดร. พิเชษฐ ศรีบุญยงค์

ผศ. พฤฒิยา นิลประพฤกษ์

ดร. สมฤดี ศิลาฤดี

ผศ.ดร. วิไลวรรณ สิริโรจนพุฒิ

เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

มณทิพย์ ธรรมแท้