การประเมินและสรุปผลการคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้ารับการประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส่วนงาน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom