คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

Welcome message คณบดี VDO

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญา : ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน
ปณิธาน : สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม
วิสัยทัศน์ : ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ
อัตลักษณ์ : ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

ปรัชญาการศึกษา :
” จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม “

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญา : รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิชาชั้นนำด้านการเกษตรในระดับชาติ (5 อันดับแรกของคณะวิชาด้านการเกษตร)
อัตลักษณ์ : บัณฑิตสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน
พันธกิจ :

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิตปศุสัตว์ สัตว์น้ำ พืช และธุรกิจการเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับ
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ได้รับรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเรียน

ข่าวอื่น

ข่าวกิจกรรมและภาพกิจกรรม

จัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง Precision livestock management

ประชุมหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการ กับเทศบาลหัวหิน

ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

สัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ Precision Agriculture in Portugal