คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำคณะวิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญา : ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน
ปณิธาน : สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม
วิสัยทัศน์ : บูรณาการศิลปะวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ความผาสุกและความยั่งยืนของสังคม
วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ
อัตลักษณ์ : ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

ปรัชญาการศึกษา :
” จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม “

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญา : รู้คิด รู้ค้นคว้า รู้วิชา รู้จักใช้ปัญญา ร่วมพัฒนาสังคม
วิสัยทัศน์ : เป็นคณะวิชาชั้นนำด้านการเกษตรในระดับชาติ (5 อันดับแรกของคณะวิชาด้านการเกษตร)
อัตลักษณ์ : บัณฑิตสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ สู้งาน
พันธกิจ :

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร (การผลิตปศุสัตว์ สัตว์น้ำ พืช และธุรกิจการเกษตร) มีคุณธรรม และเป็นที่ยอมรับ
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร
  • ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวเชิดชูเกียรติ บุคลากร/นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่น

ข่าวกิจกรรมและภาพกิจกรรม

เข้าร่วมจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากนมแพะ ในงานมหกรรมแพะภาคใต้ครั้งที่ 1

บรรยายเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืนในประเทศโปรตุเกส ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวางแผนความร่วมมือในด้านต่างๆ

เยี่ยมชมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนในจังหวัดเพชรบุรี

เดินทางไปศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เยี่ยมชมการทำธุรกิจการเกษตร การทำวิสาหกิจชุมชน และสถาปัตยกรรมเก่าแก่และสวยงามของจังหวัดเพชรบุรี