คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

แนะนำคณะวิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปรัชญา : ศิลป์และศาสตร์ สร้างสรรค์ชาติยั่งยืน
ปณิธาน : สร้างสรรค์ศิลปะ วิทยาการ และภูมิปัญญาเพื่อสังคม
วิสัยทัศน์ : บูรณาการศิลปะวัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมสู่ความผาสุกและความยั่งยืนของสังคม
วัฒนธรรมองค์กร : สืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปากรเป็นเลิศ
อัตลักษณ์ : ชาวศิลปากรเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์

ปรัชญาการศึกษา :
” จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ทางการเรียนรู้ โดยบัณฑิตเป็นผู้นำ ผสานศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์คุณค่าสู่สังคม “

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิสัยทัศน์ : ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตร ผสานศาสตร์สร้างสรรค์สู่ชุมชน

พันธกิจ :

  • ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
  • วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางด้านการเกษตร และพัฒนาศักยภาพงานวิจัยระดับนานาชาติ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่ชุมชน

ค่านิยม: ASAT /strong>

  • Adaptability for excellence ปรับตัวสู่ความเป็นเลิศ = ปรับตัวทุกด้าน เลิศทุกด้าน ทัศนคติ รูปแบบการทำงาน รูปแบบการสอนและพัฒนาหลักสูตร ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • Service to the society บริการชุมชน = บริการชุมชน สร้างผลลัพธ์ที่เกิด Impact อย่างเป็นรูปธรรม
  • Advanced research งานวิจัยที่ก้าวหน้า ในระดับสากล นานาชาติ งานนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ สร้างผลลัพธ์ที่เกิด Impact อย่างเป็นรูปธรรม
  • Think creatively มีความคิดสร้างสรรค์

สมรรถนะหลัก: การผลิตบัณฑิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน
อัตลักษณ์: สร้างสรรค์ ใฝ่รู้ สู้งาน
สัญลักษณ์ต้นไม้ประจำคณะ: ต้นกฤษณา
สีประจำคณะ: สีขาวงาช้าง
สัญลักษณ์มาสคอต: Mr. ASAT

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ข่าวเชิดชูเกียรติ บุคลากร/นักศึกษา ที่ได้รับรางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่น

ข่าวกิจกรรมและภาพกิจกรรม

สัมมนา เรื่อง Introduction of ICM Erasmus+ project

Special Class 710 431 การจัดการของเสียและสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2565

โครงการระชุมแลกเปลี่ยนความรู้ KM การจัดโครงการ การเบิกจ่าย และจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการ U2T

โครงการอัจฉริยะเกษตรประณีตในโรงเรียน (Science Technology Innovation (STI) : Smart Intensive Farming)